30 câu hỏi về lao

Câu hỏi & giải đáp về bệnh lao, lao và HIV/AIDS, lao kháng thuốc. Tài liệu thuộc Trung tâm truyền thông GDSK Trung ương Chương trình chống lao quốc gia.

0907538507